Työntekijävetoinen kulttuurin muutoksen toteuttaminen

Kulttuurillinen muutos voi olla strategisesti tärkeää, silloin kun olemassa olevat uskomukset tai käytännöt ovat ristiriidassa tai hidastavat organisaation tavoitteiden saavuttamista. Kulttuurin muutosta usein tarkastellaan organisaation tasolla: mitkä ovat keskeiset uskomukset, käytännöt tai järjestelmät, jotka ylläpitävät ei-toivottua toimintaa. Liian harvoin tunnistetaan ryhmien ja tiimien alakulttuurit. Alakultuurit sitovat ryhmän jäsenet toisiinsa ja usein ohjaavat vahvasti työntekijöiden ajattelua ja toimintaa. Jos muutostoiminta jää organisaation tasolle ryhmät, joiden uskomukset sotivat tavoitteiden kanssa todennäköisesti ryhtyvät vastarintaan.

Ehdotuksemme on: mieti miten ryhmät voisivat hallitusti sovittaa yhteen yrityksen tavoitteet ja ryhmän paikalliset piirteet.

Me voimme toteuttaa myös työntekijävetoisen prosessin, joka tukee ryhmien jäseniä sovittamaan tavoiteltuja asioita osaksi arkeaan. Työpajojen avulla helpotamme ryhmiä ymmärtämään muutoksen tavoitteita ja kehittämään omaa toimintaansa sopimaan paremmin yhteen tavoiteltujen asioiden kanssa. Tämä vähentää vastarintaa ja nopeuttaa muutoksen omaksumista, kun työntekijöistä tulee muutosagentteja.